Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Ihsan

Pages: 1 [2] 3 4 ... 42
16
General Board / HATTARA MATAN HAUSAWA!
« on: December 03, 2004, 06:36:24 PM »
Quote from: "precious"
women r naturally jealous so if u treat them equally u have less problems.if i am sure my hubby would be fair btw us then i would not let all hell loose but really how many men are?my fear,as is all women's,is would he really love me,would he change or still treat me special,would he want to spend time with me when he marries another?would i have that attention that was given me when i was alone etc,etc,etc.so if theres an even slight possibility he will change then its KISHI and RIGIMA and TASHIN HANKALI.u get me?
so am i fighting for my right or what?
men do u know get it?


I feel yah, sista! Exactly my thoughts too! Ni kafin ma aje gayin wata matar! Yanzu baku yi aure ba yana ta wani ji da ke and all. I always think to myself, will he go on being like this? or will he change? How is he going to treat me?wasu mazan will be all goody goody outside and da anyi aure kuma zance ya baci! to me aka yi kenan?(same for matan ma). But mata sune abun tausayi! Idan fa kika yi auren nan fa babu zancen wai zan sake wani mijin! in dai ba u want to get a divorce ba. And if that is the case kafin ki ce me ana kirga auren ki nawa!

Maza on the other side have a choice of having more than one wife at a time. Idan ta gida bata yi ba sai su kawo wata! mace fa? either ta fita ta aure wani (a ce ta fiya aure) or ta zauna ta sha bakin ciki!

To wannan kenan. An kallalame ki an aure ki sannan a zo a sake maki fuska kuma. Kina zama da dadi ba dadi sannan kuma ya ce zai kara wata matar. Amarya tazo wulakanci ya karo! Dan kuwa har ita za'a hadu ana yi maki!

To wannan fa bazan dauka ba! Na tsani jin kalmar saki a rayuwata! Dan haka duk wulakacin da zaka man (wanda bai zarce hanakali ba), ba zan taba zancen wai ka sake ni ba! I will tolerate your iskanci and all BUT fa wai amarya ta zo ku hadu kuna man! Wannan kuma kunyi karya.

I don't blame some women for being "choosy"; they have their reasons for being so.

My addu'a as always...Allah Ya hada ka/ki da mai albarka. Wanda sai dai mutuwa ta raba ku...Allah Ya albarkan ci auren. Ya sa ayi zaman lafiya.

We are not looking for perfect husbands;there is no such thing as a perect person. Everything has its ups and downs...so does marriage.

17
Culture / tatsuniya online (GIZO DA GOGI)
« on: December 03, 2004, 06:06:40 PM »
oh...haven't seen this tatsuniya before. Quite..err...interesting :)

Well it has almost been year since anything was posted here! I actually can't think of of any tatsuniya right now...even if i do maybe i have already posted it. But let me try...here we go...

Gata nan gata nan ku...

Da akwai wani mutum dake da mata biyu dukkansu kuma suna da 'ya ya. To sai watarana uwargidan ta mutu a bar danta mai suna Janiya. Amaryar dama bata san uwargudan da danta! Ay kuwa shikenan ta samu abunyi; tayi ta gallazawa yaron, ba abinci sai aiki. Yaranta kuwa kuda ma baya taba su. To shi wannan yaron ya gaji wata saniya daga wajen maman shi. Ita dai saniyar nan tana magana dan haka duk wani tuggu da amarya ke shiryawa Janiya, saniya tana gaya mashi. Amarya taga tayi duk wani abu gashi har Janiya bai mutu ba. Sai rannan Janiya ya je wajen saniyar shi sai saniyar ke ce mashi "amarya zata sa a yanka ni, ka ce kana son kayan ciki". Haka aka yi kuwa, amarya ta sa aka yanka saniya, Janiya ya karbi kayan ciki.

To yau ma dai uwargida ta hada wani tuggun...da Janiya yaje wajen kayan cikin saniya sai ta ke ce mashi " Janiya Jannati, kishirya uwa ba uwa ba ce, Janiya Jannati...yau zata saka wuta a daki...kada ka kwata a gaban gado."

Dare yayi aka zo kwanciya...to dama kan gadon da dan amarya da Janiya ne. Janiya ya tafi can bayan gado ya kwanta. Ay kuwa bacci yayi bacci dan amarya ya murgino sai cikin wuta. Ya fara ihu yana cewa "iya nine, iya ni ne!" Ita kuwa tana can kwance da jaririnta tana cewa dama kai ne mana dan ubanka!

Washegari amarya ta tashi wai taga Janiya ya mutu...amma ina sai gawar danta ga Janiya kuma da ranshi! Karshe dai amarya haukacewa tayi!

Kurunkus kan tan bera...da badan gizo ba da nayi karaya...dama dai ....hehe

18
chit-chat / Welcome Back
« on: December 03, 2004, 05:37:20 PM »
u've been away :?:  :? ...........

lol...welcome back :)

19
Islam / The Life and Works of Imam Nawawi
« on: November 21, 2004, 09:42:06 PM »
You know Mujib, when I saw the subject of your post the first thing that came to my mind was this Zaytuna Event! And when I opened the post and saw it was the same thing- I was like oh! :)

I wud really like to attend. Sheikh Hamza was here in October and gave a lecture at our Uni. He is amazing! I have listened to his lectures for a long time and was just awed by it all. He is just amazing!

I plan on enrolling at the Institute Insha Allah ;through Distance Learning. But Insha Allah I'll attend the California one. Coz it will be an honor to be taught by the teachers at Zaytuna Institute. May Allah reward them (and others) immensely...Ameen

20
Islam / DROP ANYTHING RELIGIOUSLY BEAUTIFULL!!!!!
« on: November 21, 2004, 09:22:54 PM »
Fig, what r u trying to say?

That is not my saying...but a Hadith; the saying of the Prophet(SAW).

so...?

21
Science and Technology / MAGIC SQUARE
« on: November 21, 2004, 09:03:45 PM »
Thankx Waz, much appreciated :)

22
Science and Technology / HELPPPPPPPPPPPPPPPPP
« on: November 21, 2004, 09:01:50 PM »
Module Module1
    Dim choice As String
    Dim item As Object
    Dim stk As Cstack = New Cstack
    Dim qu As Cqueue = New Cqueue
    Dim lst As Clist = New Clist

    Sub Main()
        Console.WriteLine()
        Console.WriteLine("Main Menu")
        Console.WriteLine("Select your choice")
        Console.WriteLine("A: for stack")
        Console.WriteLine("B: for Queue")
        Console.WriteLine("C: for List")
        Console.WriteLine("D: to End")
        Try
            choice = Console.ReadLine
        Catch ex As Exception
            Console.WriteLine(ex.Message)
        End Try

        Select Case UCase(choice)
            Case "A"
                StackMethod()
            Case "B"
                QueueMethod()
            Case "C"
                ListMethod()
            Case "D"
                End
        End Select
    End Sub

    Private Sub StackMethod()
        Console.WriteLine()
        Console.WriteLine("Select the operation you would like to perform on the stack")
        Console.WriteLine("A: To add item to top of stack <Push>")
        Console.WriteLine("B: To remove item from the top of stack <Pop>")
        Console.WriteLine("C: To view the item on the top of the stack <Top>")
        Console.WriteLine("D: To clear the stack")
        Console.WriteLine("E: To display all the items in the stack")
        Console.WriteLine("F: To exit system")
        Console.WriteLine("G: To return to Main Menu")
        Console.WriteLine("H: To perform another operation on the stack")

        Try
            choice = Console.ReadLine
        Catch ex As Exception
            Console.WriteLine(ex.Message)
        End Try

        Select Case UCase(choice)
            Case "A"
                Console.WriteLine("Write the item you want to add to the top of the stack")
                item = Console.ReadLine
                stk.push(item)
            Case "B"
                stk.pop()
            Case "C"
                Console.WriteLine(stk.top())
            Case "D"
                Try
                    If CBool(stk.StkIsEmpty) Then
                        Err.Raise(3)
                    End If
                Catch When Err.Number = 3
                    Console.WriteLine("This is an empty Stack")
                End Try
                stk.StkMakeEmpty()
            Case "E"
                stk.StkDisplay()
            Case "F"
                End
            Case "G"
                Main()
            Case "H"
                StackMethod()
            Case Else
                Console.WriteLine("You have entered an invalid option")
        End Select
        StackMethod()
    End Sub
    Private Sub QueueMethod()
        Console.WriteLine()
        Console.WriteLine("Select the operation you would like to perform on the queue")
        Console.WriteLine("A: To add item to the end of the queue <Enqueue>")
        Console.WriteLine("B: To remove an item from the top of the queue <Dequeue>")
        Console.WriteLine("C: To Display all items in the queue")
        Console.WriteLine("D: To clear all the items in the queue")
        Console.WriteLine("E: To exit the system")
        Console.WriteLine("F: To return to Main Menu")
        Console.WriteLine("G: To perform another operation on the queue")
        Console.WriteLine()
        Try
            choice = Console.ReadLine
        Catch ex As Exception
            Console.WriteLine(ex.Message)
        End Try

        Select Case UCase(choice)
            Case "A"
                Console.WriteLine("enter the item u want to add to the queue")
                item = Console.ReadLine
                qu.enqueue(item)
            Case "B"
                qu.dequeue()
            Case "C"
                qu.Qdisplay()
            Case "D"
                Try
                    If CBool(qu.QisEmpty) Then
                        Err.Raise(3)
                    End If
                Catch When Err.Number = 3
                    Console.WriteLine("The list is already empty")
                End Try
                qu.QMakeEmpty()
            Case "E"
                Exit Select
            Case "F"
                Main()
            Case "G"
                QueueMethod()
            Case Else
                Console.WriteLine("You have entered an invalid option")
        End Select
        QueueMethod()
    End Sub
    Private Sub ListMethod()
        Console.WriteLine()
        Console.WriteLine("A: To add item to the top of the list")
        Console.WriteLine("B: To add item to the end of the list")
        Console.WriteLine("C: To remove item from top of the list")
        Console.WriteLine("D: To remove item from end of the list")
        Console.WriteLine("E: To delete all items in the list")
        Console.WriteLine("F: To Display all the items in the list")
        Console.WriteLine("G: To exit the system")
        Console.WriteLine("H: To return to Main Menu")
        Console.WriteLine("I: To perform another operation on the list")

        Try
            choice = Console.ReadLine
        Catch ex As Exception
            Console.WriteLine(ex.Message)
        End Try


        Select Case UCase(choice)
            Case "A"
                Console.WriteLine("enter the item u want to add to the front of the list")
                item = Console.ReadLine
                lst.insertFront(item)
            Case "B"
                Console.WriteLine("enter the item u want to add to the back of the list")
                item = Console.ReadLine
                lst.insertBack(item)
            Case "C"
                lst.removeFront()
            Case "D"
                lst.removeBack()
            Case "E"
                Try
                    If lst.isEmpty Then
                        Err.Raise(3)
                    End If
                Catch When Err.Number = 3
                    MsgBox("The list is already empty")
                End Try
                lst.makeEmpty()
            Case "F"
                lst.display()
            Case "G"
                End
            Case "H"
                Main()
            Case "I"
                ListMethod()
            Case Else
                Console.WriteLine("You have entered an invalid option")
        End Select
        ListMethod()
    End Sub
End Module

23
Science and Technology / HELPPPPPPPPPPPPPPPPP
« on: November 21, 2004, 09:00:20 PM »
Public Class Cstack
    Inherits Clist
    Private mlist As Clist

    Public Sub New()
        List = New Clist
    End Sub

    Public Property List() As Clist
        Get
            Return mlist
        End Get
        Set(ByVal Value As Clist)
            mlist = Value
        End Set
    End Property

    Public Sub push(ByVal itm As Object)
        List.insertFront(itm)
    End Sub

    Public Sub pop()
        List.removeFront()
    End Sub

    Public Sub StkDisplay()
        List.display()
    End Sub

    Public Function top() As Object

        If List.isEmpty Then
            Console.WriteLine("The stack is empty")
        Else
            Return List.firstNode.Data
        End If

    End Function

    Public Function StkIsEmpty() As Object
        If List.isEmpty() Then
            Console.WriteLine("The stack is empty")
        End If
    End Function

    Public Sub StkMakeEmpty()
        List.makeEmpty()
    End Sub
End Class

**************************************************************************************************************************

Public Class Cqueue
    Inherits Clist
    Private mlist As Clist

    Public Sub New()
        List = New Clist
    End Sub

    Public Property List() As Clist
        Get
            Return mlist
        End Get
        Set(ByVal Value As Clist)
            mlist = Value
        End Set
    End Property

    Public Sub enqueue(ByVal itm As Object)
        List.insertBack(itm)
    End Sub

    Public Sub dequeue()
        List.removeFront()
    End Sub

    Public Function QisEmpty() As Object
        If List.isEmpty() Then
            Console.WriteLine("The Queue is empty")
        End If
    End Function

    Public Sub QMakeEmpty()
        List.makeEmpty()
    End Sub

    Public Sub Qdisplay()
        List.display()
    End Sub
End Class

**************************************************************************************************************************

24
Science and Technology / HELPPPPPPPPPPPPPPPPP
« on: November 21, 2004, 08:32:59 PM »
:)
Thankx Waz...

Ok...here's the code (the CListNode is first implemented and then ClsList followed by others (Stack and Queue)

Public Class CListNode
    Private mData As Object
    Private mNextNode As CListNode

    Public Sub New(ByVal dataValue As Object, ByVal nextNodeValue As CListNode)
        mData = dataValue
        mNextNode = nextNodeValue
    End Sub

    Public Sub New(ByVal dataValue As Object)
        MyClass.New(dataValue, Nothing)
    End Sub

    Public ReadOnly Property Data() As Object
        Get
            Return mData
        End Get
    End Property

    Public Property NextNode() As CListNode
        Get
            Return mNextNode
        End Get
        Set(ByVal value As CListNode)
            mNextNode = value
        End Set
    End Property
End Class

*************************************************************

Public Class Clist
    Private mfirstNode As CListNode
    Private mlastNode As CListNode
    Sub New()

    End Sub

    Public Property firstNode() As CListNode
        Get
            Return MyClass.mfirstNode
        End Get
        Set(ByVal Value As CListNode)
            MyClass.mfirstNode = Value
        End Set
    End Property

    Public Property lastNode() As CListNode
        Get
            Return MyClass.mlastNode
        End Get
        Set(ByVal Value As CListNode)
            MyClass.mlastNode = Value
        End Set
    End Property

    Public Sub insertFront(ByVal itm As Object)
        Dim obj As CListNode = New CListNode(itm)

        If MyClass.isEmpty Then
            obj.NextNode = Nothing
            firstNode = obj
            lastNode = obj
        Else
            obj.NextNode = firstNode
            firstNode = obj
        End If

    End Sub

    Public Sub insertBack(ByVal itm As Object)
        Dim obj As CListNode = New CListNode(itm)

        If MyClass.isEmpty Then
            obj.NextNode = Nothing
            firstNode = obj
            lastNode = obj
        Else
            lastNode.NextNode = obj
            lastNode = lastNode.NextNode
        End If

    End Sub

    Public Function removeFront() As Object
        Dim CurrentNode As CListNode = firstNode.NextNode
        Dim PreviousNode As CListNode = firstNode

        If MyClass.isEmpty Then
            Return Nothing
        ElseIf lastNode Is firstNode Then
            firstNode = Nothing
            lastNode = Nothing
            Console.WriteLine("First item removed")
        Else
            PreviousNode = Nothing
            firstNode = CurrentNode
            Console.WriteLine("First item removed")
        End If

    End Function

    Public Function removeBack() As Object
        Dim CurrentNode As CListNode = firstNode
        Dim PreviousNode As CListNode = firstNode

        If MyClass.isEmpty Then
            Return Nothing
        ElseIf lastNode Is firstNode Then
            firstNode = Nothing
            lastNode = Nothing
            Console.WriteLine("Last item removed")
        Else
            Do While Not CurrentNode.NextNode Is Nothing
                PreviousNode = CurrentNode
                CurrentNode = CurrentNode.NextNode
            Loop
            lastNode = PreviousNode
            lastNode.NextNode = Nothing
            Console.WriteLine("Last item removed")
        End If

    End Function

    Public Sub makeEmpty()
        Do While Not MyClass.isEmpty
            MyClass.removeBack()
        Loop
        Console.WriteLine("Emptied")

    End Sub

    Public Function isEmpty() As Boolean
        Return firstNode Is Nothing
    End Function

    Public Sub display()
        Dim CurrentNode As CListNode = firstNode
        If isEmpty() Then
            Console.WriteLine("Empty")
        End If
        Do While Not CurrentNode Is Nothing
            Console.WriteLine(CStr(CurrentNode.Data))
            CurrentNode = CurrentNode.NextNode
        Loop
    End Sub
End Class

25
Science and Technology / HELPPPPPPPPPPPPPPPPP
« on: November 18, 2004, 10:50:43 PM »
Ikon God sai looking! yanzu da zeron ce ma da na ci  8)

Anyways...I have finally managed to do the project...and it's pretty cool  :o  -I like it

26
Cooking Forum / IDEAS FOR DISHES FOR BUDA BAKI
« on: November 17, 2004, 07:30:58 PM »
Humrah, it  means breaking your fast (as in during maghrib time when u eat)

'yan uwa sai fa hakuri da wannan sallah "delights" din. Makaranta na nan na buga ni da kyau! I have 3 more weeks before term is over. Exam is on Saturday insha Allah and the probability of a pop quiz any day! But today I can't be bothered to study (I'm just not in the mood)

Anyways...I'll insha Allah post more recipes.

27
chit-chat / How was ur eid day?
« on: November 17, 2004, 07:25:41 PM »
precious, ashe ke ma bata bude maki kofa ba.Na dade ina ringing bell da naga ba mai shirin budewa nayi gaba kada ace na tsaya kwadayin abinci (lol).

28
chit-chat / WHO IS THIS MEMBER?
« on: November 17, 2004, 07:07:23 PM »
Kai! nifa daga kauyen mu (who is dis member)?  
*Dankauye
Livin life on d fast lane (who is this member)?
*Anwar
Sinasir is very easy to prepare (who is this member)?  
*Ihsan/precious/mlbash
kudai yen Destiny's child fans (member)?  
*Blaqueen
Kai!......ends her/his post wit haza wasalam (who is dis member)?
*Salisu Dan yaro
Can you all please test the chat room (who is this)?  
*Admin
 I go slap chest say who born you (who is this member)?  
*Hafsy
Allah ya shirye ka (who likes saying this)? hmmm
Ina nen iner investingating akenki (who is this member)?  
*mlbash?
Harry potter and the prisoner of askerban this & that (who is this member)?
*beautilicious  
Kai! kai! kai! HABA! (who is this member)?  
* dankauye?

SECTION TWO

Who is the most talkative member?  
*Hafsy
*Hafsy
Who is the most annoyin member?
*sa-salati, Hausa Error  
 Who is d devilish member?  
*pimp/x-slave
Who is kanoonline minister of women affairs (old members, u ppl wud know)  
*Mohd Ibrahim
who is kanoonline minister of love affairs (again old members u guys wud know)  
*Ibro or Aydee

29
Science and Technology / HELPPPPPPPPPPPPPPPPP
« on: November 16, 2004, 08:20:52 PM »
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Plzzzzzzzzzzzz my people, someone help me out here.

I have this VB .Net project on Stack,Queue and Linked List and I have NULL clue on how to do it.

So plz if ANYONE out there knows ANYTHING about these classes, plz holla at ur sista (who is desperate  :cry: )...Thank you

Note:

Stack adds/gets element to and from the front
Queue adds elements to the rear and removes from the front
Linked List do both (Stack and Queue)

and all the classes have methods to do the stuff. My instructor decided not to teach us this topic but THEN decided TO GIVE it to us as a PROJECT (worth 20% but now 15%).........so plz help me out.

30
chit-chat / WHY DU WOMEN HAVE JELOUS MINDS?
« on: November 16, 2004, 06:32:50 PM »
Quote from: "kitkat"

Consider this connundrum. If jealousy is a reaction borne out of true love and true love can only exist in an atmosphere of mutual trust, then why should a woman get jealous about a guy shes caught umpteen times in the past and does not trust him beyond the front door? She'll not allow any female friends or even acquaintances because she has a graphic memory of more than 20 "friends" who have turned out to be something else. Then why bother??

Another question that queries the love-trust-jealousy triangle is polygamy. Knowing the possibility always exists should a woman trust that her husband will never really marry another in our society?  If he goes ahead (The dog!! :evil: ) should she be or continue to be jealous of the new wife?  If she dosent or she does initially then moves on , does that mean shes fallen out of love, or never really loved him??

Answers please ladies, on this issue im as dumb as the next guy. I just live by my own personal rules and they've worked for me so far :D  :D


I don't really get the first question (too much programming in my head I guess (lol))

As for the second question...hmmm...a woman should never put it in her head that she'll be the only woman mijinta zai aura! Ay dama kawai mace ta saka akanta namiji fa na mace hudu ne! Never take it to ur head that u'll be the only one when a guy tells u "you r the only one - daga ke ba kari"...yana cikin giyar so ne ya fadi haka. Give him few years zaki ji ya zo da small voice wai zai kara aure!
So first rule: a guy is for four women; never think that u'll be the only one!

I know I wudn't like to share my husband with another. But what can i do? in dai har ya saka kanshi sai yayi auren nan fa it's better to let him go ahead with it; kar ma ki tayar da hakalinki!(Yeah, right!) Da tsohuwar zuma ake magani!

Pages: 1 [2] 3 4 ... 42

Powered by EzPortal