News:

Ramadan Mubarak!

I pray that we get the full blessings of Ramadan and may Allah (SWT) grant us more blessings in the year to come.
Amin Summa Amin.

Ramadan Kareem,

Main Menu

jungle

Started by zaki, March 16, 2004, 11:59:34 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

zaki

welcome to jangle
salam

sarkin dawa na yiwa kowa da kowa marhaba da shigowa.
inda kowa yake da damar da zai iya tattaunawa a kan harkokin da suka shafi  dabbobin da muke da su,ina su Giwa Ga fili ga mai doki,

ma'assalam
Zaki